“Ај да беше стрела песната” – песни од Гоце Арнаудов

“Ај да беше стрела песната” – песни од Гоце Арнаудов

“Ај да беше стрела песната” – песни од Гоце Арнаудов

18 Август 2022 // 21:00 ч. | Езерце Парк